vrijdag 18 januari 2013

Peerke Donders: En laten we altijd voor elkaar bidden

Op 18 januari 1875 stuurde Peerke Donders vanuit zijn missiepost in Suriname de volgende brief:


1875, 18 januari, Batavia, aan de pater-overste Schaap in Paramaribo.

Batavia den 18 Januari 1875.


Zeer Eerwaarde Pater Superior!
Daar Joseph naar de stad komt met de boot om de kinderen van den Doctor naar de stad te brengen, heb ik eene goede gelegenheid om UZEerw. weder te schrijven, en het een en ander weder te kunnen ontvangen. De pont en boot blijven zoo lang aan de stad. Zoo kan Joseph alles meteen medebrengen, ook het vroegere aangevraagde. Wij zijn verlangend te weten, hoe het met de kinderen afgeloopen is. Met de schoolmeester bij de Indianen in Tibiti heb ik de beste hoop, dat het wel zal aan slaan, wijl hij volgens ons verlangen handelt. Dit was dan ook de eenigste hoop, die mij, nog overbleef om er op den duur iets goeds van te maken. Verders weet ik niets bijzonders te melden. Ik tracht, en zal altoos trachten met Gods genade UZEerws raadgevingen te volgen; ten einde meer met God vereenigd hier te leven, totdat ik eens het geluk mag hebben eenen zaligen dood te sterven om eeuwig met God vereenigd te leven. Amen.


Groet s.v.p. alle Eerw. Paters en Fratres, et oremus pro invicem semper (1)

Na minzame groeten, ook van H.P. Startz, verblijve ik in de H.H. Harten van Jezus en Maria, ZEerw. Pater, U ZEerw. onderd. zoon in Christo,


P. Donders C.SS.Red.


(1) En laten we altijd voor elkaar bidden.

Verblijfplaats van deze brief: Stichting Erfgoed Nederlands Kloosterleven, Klooster Sint Aegten in St. Agatha, Provinciaal Archief van de Redemptoristen, inv. nr. 7646, brief nr. 11.
Geen opmerkingen:

Een reactie posten