woensdag 2 januari 2013

66 gedoopten, 15 paar getrouwdVanaf 1842 schreef de Tilburgse Peerke Donders regelmatig brieven vanuit zijn missiepost in Suriname. Het werden er 55 in totaal. In deze blog zullen we die posten op dezelfde dag als dat Peerke ze geschreven heeft. Op 2 januari 1881 schreef Peerke twee - bijna dezelfde - brieven, nummers 34 en 35.

Brief 34
1881, 2 januari, Batavia, aan zijn kloosteroverste te Paramaribo
J.M.J.A.Th.    
Hoogeerwaarde Pater,


Hierbij ontvangt UEerwaarde de lijst der gedoopten en der getrouwden van het afgelopen jaar, zowel van Batavia als van de plantages en de Indianen: 66 gedoopten, 15 paar zijn getrouwd.
Bovendien de afrekening van ontvangsten en uitgaven over de maand December van het afgelopen jaar met een overschot van 2 centen, alsook de aangifte van de gelezen H. Missen voor de maand December.
            Ik zend UEerwaarde ook de namen der leden van de Levende Rozenkrans te Batavia, opdat ze gevoegd worden, volgens uw verzoek, bij die van de stad Paramaribo.
            N.B. Gelieve aan Broeder Franciscus te zeggen, dat de boot van Batavia morgen van hier naar de stad komt om melaatsen te halen; een geschikte gelegenheid om per boot de lijsten aan de Directeur te bezorgen, gelijk reeds vroeger tussen ons besproken is.
            Bij ontvangst van deze brief is misschien Mgr. met de twee Paters en de Broeder reeds aangekomen.
            Doe Mgr. en zijn reisgenoten namens mij hartelijke groeten en wens ze geluk (gelijk ik U reeds eerder vroeg). Vraag Mgr. voor mij zijn bisschoppelijke zegen. En als Mgr. het goed vindt, zal ik weldra in de stad komen om Hem te bezoeken. UwEerwaarde gelieve mij bij de eerste de beste gelegenheid te doen weten, of Mgr. het goedkeurt. Daarna kunnen wij mondeling over enige zaken spreken.
            Laten we veel voor elkander bidden. Verder blijf ik, na vriendelijke groeten, in de H.H. Harten van Jezus en Maria, van UEerwaarde de toegenegen dienaar en medebroeder,

P. Donders C. SS. Red.

Brief 35


1881, 2 januari, Batavia, aan pater Cornelis van Coll (1842-1922) in Suriname.

J. M. J. A. Th.

Hoogwaardige Pater!

Hiernevens ontvangt UHwd. de lijst der gedoopten en getrouwden van het vorige jaar, zowel van Batavia als plantages en Indianen: 66 gedoopt, 15 paren getrouwd. Ook tegelijk de ververantwoordrekening van de maand December a.p.(1), met een batig saldo van 2 centen; en ook de opgave der gelezene intentien van de maand December.
            Ook zende ik UHwd. de namen van de leden van den ´Levenden Rozenkrans´ van Batavia, om met de stad Paramaribo vereenigd te worden volgens UHws. verzoek.
            N.B. Wees zo goed, Hwd. Pater, van aan Frater Frans te zeggen dat de pont van Batavia morgen van hier vertrekt naar de stad om zieken af te halen; eene goede gelegenheid om de planken voor den directeur te zenden met de pont, zoals zij vroeger hebben afgesproken met elkanderen.
            Bij ontvangst dezer zal Monseigneur met de twee Paters (2) en Frater mogelijk reeds gearriveerd zijn. Groet dan ZDHwd. en zijne volgelingen hartelijk van mij en feliciteer hen alle, zoals ik vroeger verzogt heb, s.v.p. Wees ook goed van ZDHwd. zijnen bisschoppelijken zegen voor mij te verzoeken.
            En als Monseigneur het goedvind[t], kom ik spoedig eens aan de stad een bezoek brengen. UHwd. Zal wel zo goed zijn, om mij dit bij de eerste gelegenheid te laten weten, als ZDHwd. Dit goedvind[t]. Later kunnen wij mondelings een en ander bespreken.
            Bidden wij veel voor elkanderen. Verders verblijve ik, na minzame groeten, in de H.H. Harten van Jezus en Maria, UHwd. Pater

UHws. Onderdanige dienaar
En confrater addictissimus

P.    Donders C.SS.R.

(1) Anno praeterito: vorig jaar.
(2) Volgens André Sampers zijn dit de paters Willem de Weerd (1849-1896) en Charles Warren Currier.

 
Bron:
Dongen, A. van, Peeters, R., Peerke Donders (1809 - 1887) een leven in brieven (Tilburg 2009).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten